Питання/Відповіді (Категорія: Трудові правовідносини)


Питання: Чи мають право студенти/ аспіранти денної форми навчання закладів вищої освіти працювати на повну ставку?
Відповідь: Згідно статті 43 Конституції, кожен має право на працю. Згідно статті 64 Конституції, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. Пунктом 6 статті 92 Конституції зазначено, що засади регулювання праці і зайнятості визначаються виключно законами України. Згідно з п.1 ч.І ст. 61 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є здобувані вищої освіти. А п.2 ч.2 ст. 61 вищезазначеного закону вказує, що здобувачами вищої освіти в тому числі є студенти. Студент - це особа, зарахована до закладу вищої освіти з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра. Відповідно до ri.ll ч.І ст.1 цього ж Закону, здобувані вищої освіти - особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації Відповідно до п.З ч.І ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на трудову діяльність у позанавчальний час, участь у формуванні індивідуального навчального плану, додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням. Позанавчальним часом в даному разі слід розуміти будь-який час, який не співпадає з часом навчання. Згідно з абз.З п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 24.12.1999 р. «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах. Позиція про те, що студенти мають право працювати на повну ставку, поєднуючи це з денною формою навчання підтверджується також листами Міністерства соціальної політики від 26.10.2005 р. № 09-503, від 12 березня 2007 року № 66/06/186-07, від 8 листопада 2010 р. № 214/06/187-10. Поєднуючи приписи вищенаведених нормативно-правових актів, зокрема те, що аспірант має право на трудову діяльність у позанавчальний час, можна зробити висновок, що єдиною є вимога законодавця, щоб робота не співпадала з часом навчання. Законом України «Про вищу освіту» надано право працювати за основним місцем роботи як в режимі повного робочого часу, так і неповного. Правовий висновок про те, що аспіранти денної форми навчання мають право працювати на повну ставку і те, що основним нормативно-правовим актом, який визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці є Кодекс законів про працю України, міститься у постанові Київського апеляційного адміністративного суду від 03.05.2018 у справі 826/6537/17, яка набула законної сили. За принципом аналогії права, зазначений висновок можна застосовувати і до студентів. Аналогія права - це застосування до спірних правовідносин загальних засад і змісту законодавства за відсутності конкретної норми. Вищенаведене дозволяє зробити висновок, що законодавчі обмеження щодо роботи на повну ставку студентами відсутні.
4